Våre priser

Vårt honorar fastsettes etter medgått tid, med mindre noe annet er konkret avtalt.

Summer field of barley in golden sunset. Nature in Sweden. Landscape with a red barn and low sun in late summer early autumn.

For oppdrag for næringslivsklienter og private klienter med forsikringsdekning:  

Timespris:                     1.800,-
+ 25 % mva:   450,-
Totalt: 2.250,-                    

 For andre type oppdrag for private klienter :

Timespris:                       1.500,-                   
+ 25 % mva:   370,-
Totalt: 1.875,

For oppdrag som innvilges fri rettshjelp:      

Den til enhver tid gjeldende sats.

Hvert oppdrag belastes med et administrasjonsgebyr på kr. 300,-. 

Medgått tid beregnes pr. påbegynt kvarter for alt arbeid i anledning oppdraget, herunder telefonsamtaler, korrespondanse, møter, reisetid, forberedelser og etterarbeid. 

Oppjustering av timesats kan evt. skje ved årsskifte.

I tillegg til vårt honorar vil det kunne komme utlegg til rettsgebyr, fagkyndig uttalelse, vitner eller andre eksterne bidragsytere i saken samt reise- og diettutgifter etter statens satser. Evt. mva. beregnes etter gjeldene regler.