campbell logo

NAV-saken: Har du rett på erstatning etter å ha reist til EU-land?

Du har rett til å reise til land innenfor EU og EØS, også når du mottar trygdeytelser fra NAV. I mange år har NAV stoppet utbetalinger, krevd trygdeytelser tilbakebetalt, og i flere tilfeller også politianmeldt trygdemottakere som har vært på reise i EU/EØS. Dette hadde ikke NAV rett til, og trygdemottakerne dette gjelder har i mange tilfeller krav på erstatning. Det er dette NAV-saken handler om.

Fredrik Farstad
+47 41 26 76 21farstad@campbellco.no

Mottakere av trygdeytelser har rett til å reise til EU/EØS-land

Kjernen i NAV-saken er at mottakere av trygdeytelser fra NAV har rett til å reise til EU-land og EØS-land, mens de mottar trygdeytelser fra NAV (forordning nr. 883/2004 artikkel 21). Dette følger av EU-regler som gjelder for Norge, ettersom Norge er medlemsland i EØS-avtalen. EU-reglene gjør det klar at staten ikke kan nekte deg som mottar trygdeytelser å reise til EU-land eller EØS-land.

Likevel er det her viktig å merke seg at reglene skiller mellom EU-land og land utenfor EU. Det er derfor stor forskjell på om du reiser til Spania eller Italia, eller om du reiser til Thailand eller USA. NAV har altså fortsatt rett til å nekte deg som trygdemottaker å reise til land utenfor EU eller EØS.

Gjelder flere typer trygdeytelser

Det er i media vært stort fokus på dem som har reist til EU- eller EØS-land samtidig som de har mottatt arbeidsavklaringspenger, såkalt AAP. Derimot gjelder EU-reglene også for mottakere av andre former for trygdeytelser. Du har derfor rett til å reise til land i EU om du mottar:

-          Arbeidsavklaringspenger (AAP)

-          Dagpenger

-          Sykepenger

-          Pleiepenger

Hvilke krav stiller NAV i dag?

Hvis du mottar Arbeidsavklaringspenger (AAP) kan du reise innen EU/EØS, så lenge dette ikke kommer i veien for aktivitetene som er avklart med NAV-veilederen din. Dersom du ikke tar hensyn til dette, kan du miste AAP, selv om du kun reiser innenfor EU/EØS.

Tilsvarende trenger du ikke søke NAV om tillatelse til å reise innenfor EU/EØS hvis du mottar sykepenger, så lenge reisen ikke kommer i veien for planlagte aktiviteter og behandlinger. Også her kan du risikere å miste retten til sykepenger, hvis du ikke tar hensyn til planlagte aktiviteter og behandlinger. Tilsvarende gjelder for pleiepenger.

Krav på erstatning

Dersom du har fått stoppet utbetalingene dine fra NAV eller blitt pålagt å betale tilbake støtten du har mottatt, kan du ha krav på erstatning. Først og fremst vil du ha rett på å få utbetalt den trygdeytelsen du opprinnelig hadde rett på. I mange tilfeller vil du i tillegg ha rett til å kreve renter for perioden du ikke har mottatt trygdeytelsene som du faktisk hadde rett på.

Dersom du har vært en av dem som har blitt varetektsfengslet, dømt og/eller sonet etter å ha blitt anmeldt for trygdesvindel, vil du også kunne ha krav på erstatning for ikke-økonomisk tap.

Krav på å få igjen skattepenger

Et annet aspekt ved NAV-saken er at mange som har måtte tilbakebetale trygdeytelser, likevel har betalt skatt på de samme trygdeytelsene. Dette innebærer at mange også har krav til å få erstatning for skatten de urettmessig har betalt. Renter vil kunne påløpe også her.

Foreldelsesfristen løper fra 28. oktober

Hovedregelen er at slike saker foreldes etter 3 år. Det vil si at du i utgangspunktet mister dine rettigheter hvis du venter for lenge med å kreve din rett. I anledning NAV-saken har NAV selv fastsatt at foreldelsesfristen skal løpe fra mandag 28. oktober 2019 – da saken ble offentlig kjent.

Fri rettshjelp og rettshjelpsforsikring

Dersom du har blitt rammet av NAV-saken, kan det være gode grunner til å søke hjelp av en advokat til å støtte deg i din sak. Regjeringen har nylig varslet de jobber for å kunne gi utvidet støtte til rettshjelp i anledning NAV-saken – muligens helt uavhengig av inntektsgrenser. Uansett gjelder de vanlige mulighetene til å få dekket rettshjelp.

I mange tilfeller kan du ha rett på fri rettshjelp. Det er staten som tar regningen dersom du har rett på fri rettshjelp, og du har ofte krav på fri rettshjelp i saker mot NAV dersom du:

Er enslig og har inntekt under 246 000 kr. i året, og formue under 100 000 kr.

- Er gift/samboer og dere samlet har inntekt under 369 000 kr. i året, og formue under 100 000 kr.

Du kan bruke denne kalkulatoren for å sjekke om du har krav på fri rettshjelp.

Mange kan også få dekket advokatutgifter på forsikringen. Ta derfor kontakt med forsikringsselskapet ditt, for å sjekke hva som dekkes av dine forsikringer.

I tillegg kan du ha krav på å få dekket advokatkostnader etter hjemmelen i Forvaltningsloven § 36, eller på generelt erstatningsrettslig grunnlag. Ta gjerne kontakt med oss i Advokatfirmaet Campbell & Co AS, så hjelper vi deg både med å vurdere om du har en god sak, og om du har rett til å få dekket eventuelle advokatutgifter.

Hold on. Getting your basket...