Arverett og skifterett

Trenger du en dyktig advokat som har lang erfaring og inngående kompetanse innenfor arv og skifterett?

Campbell & Co AS er et advokatfirma med lang praksis og høy kompetanse innenfor rettsområdet arv- og skifterett. Våre advokater er erfarne og høyt kvalifiserte, og vi kan bidra med alminnelig rådgivning om arv etter arveloven og rådgivning om ulike skifte- alternativer, herunder opprettelse av testamenter, ektepakter, samboeravtaler, avtaler og overenskomster. 

Vi bistår også ved planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter i nært samarbeide med våre fagansvarlige innenfor fast eiendom, selskapsrett, skatt og avgiftsrett. I tillegg bistår vi deg med alle spørsmål knyttet til arveregler, skatt på arv, arverekkefølge, alle oppgaver knyttet til sammensatte skifte, privat og og offentlig skifte av dødsboer, uskiftet bo og å skrive testamente. 

Vårt advokatfirma Campbell & Co AS har også lang erfaring med med oppdrag for flere tingretter med offentlige skifte av dødsboer, samt at vi også yter juridisk rådgivning i forbindelse med privat skifte og spørsmål knyttet til skifteerklæring, skifteattest og dødsattest. Det som kjennetegner alle oppdrag innenfor fagområdet arv og skifterett er at våre advokater legger stor vekt på en individuell behandling av den enkelte klient og sak for at vi best mulig ivaretar dine menneskelige hensyn og interesser.

Arv og testamente

Arveloven regulerer hva som skjer med en persons formue etter at vedkommende (arvelateren) er død. Ny arvelov ble vedtatt av Stortinget 9. mai 2019. Bakgrunnen for den nye loven var at en ønsket en arvelov med enkle, klare regler som tar hensyn til samfunnsutviklingen de siste førti årene. 

I Norge finnes det to rettslige grunnlag for arv - lov og testament. En kan enten være utpekt som arving etter arvelovens regler eller så kan en være tilgodesett i et testament. Hovedregelen er at de som er utpekt i testamentet går foran de som er arvinger etter arvelovens regler, men her eksisterer det tre unntak. 

Det første unntaket er at barn som ikke har fått fullendt forsørgelsen sin og liknende, har rett til arv som går foran testament. Det andre unntaket er at ektefellen uansett har rett til en minstearv på fire eller seks ganger folketrygdens grunnbeløp. 

Det tredje unntaket er at livsarvingene (dvs. direkte etterkommere som barn, barnebarn med videre) har rett til arv selv om det foreligger testament som sier noe annet. Barna til arvelater har krav på minst ⅔ deler av formuen avdøde etterlater seg (kjent som pliktdelsarv), og arvelater kan bestemme at hvert barn maksimalt arver 1 millioner kroner av det arvelateren etterlater seg.

Gaver og forskudd på arv

Forskudd på arv er en gave der man i større grad kan bestemme til hva og hvem arven går til, men som skal utlignes ved et fremtidig oppgjør. Det kan for eksempel skape splid i fremtiden mellom arvinger hvis en arving tillegges større verdier enn annen arving. Arvelater står fritt til å råde over sin egen formue, det vil si gi bort eiendeler eller verdier. 

På en annen side er det viktig å være klar over at både arveloven og ekteskapsloven inneholder bestemmelser som kan begrense muligheten for å gi forskudd på arv. En bør derfor innhente råd fra en advokat for å sikre at slike bestemmelser overholdes, det gjelder særlig spørsmål knyttet til hvorvidt et forskudd på arv eller en gave skal føre til avkortning. 

Skifterett

Et “skifte” betyr oppgjør og fordeling av et bo, og en skiller mellom privat skifte og offentlig skifte. Et privat skifte betyr at du og dine medarvinger tar hånd om skiftet selv. Det krever at minst en av arvingene tar ansvaret for at avdødes gjeld blir betalt. Hvis det er mer gjeld enn formuesverdier, betyr det at dødsboet er insolvent, og det blir ingen arv til arvingene. I slike tilfeller bør arvinger eller avdødes ektefelle ikke overta dødsboet til privat skifte, fordi de da blir personlig ansvarlige for dødsboets gjeld. Så, det betyr at en ikke må arve gjeld fra arvelater. Dette gjelder likevel ikke dersom dødsboets formuesverdier hadde liten verdi. Et offentlig skifte innebærer at tingretten eller byfogden (tidligere het det skifteretten) tar hånd om skiftet og oppnevner en advokat som styrer det.  

Proklama

Proklama er en offentlig oppfordring til avdødes kreditorer om å melde sine krav innen en frist på seks uker. Et slikt proklama er preklusivt, dvs. at dersom fristen oversittes, vil kravet som hovedregel falle bort. 

Ta kontakt med våre advokater i Campbell & Co AS i dag for en vurdering av ditt behov.