Advokat innenfor barn og familierett

Har du behov for en dyktig advokat med lang erfaring og inngående kompetanse innenfor familierett?

Familierett er et rettsområde som omhandler familiens forhold, og som gjelder både gifte og ugifte samboere. Vanlige problemstillinger knyttet til familierett er samboeravtaler, samlivsbrudd, regler for skilsmisse, samværsrett, foreldreansvar, barnefordeling, og daglig omsorg for felles barn. 

Et samlivsbrudd eller oppløsning av ekteskap kan være vanskelig, og skaper ofte en del utfordringer og konflikter når det gjelder spørsmål om foreldreansvar, samværsrett og daglig omsorg for felles barn. I tillegg vil også problemstillinger rundt barnebidrag og reisekostnader ved samvær dukke opp. Andre aktuelle spørsmål kan dreie seg om tvangssalg av bolig ved samlivsbrudd og/eller overtakelse av bolig ved samlivsbrudd.

I en del saker vil f.eks. mor nekte barn samvær med far, så her er det viktig å se på om det er grunnlag for nektet samvær etter Rt. 1976 s.1497 og fars rett til samvær med barn og fars rettigheter ved skilsmisse. Barn og foreldre har en gjensidig rett til samvær, og det er både fars og mors ansvar å sørge for at samværsretten blir gjennomført. 

Avgjørelser i forhold til spørsmålene om hvor barn skal bo, og hvor omfattende samvær barn skal ha med den andre forelder, skal rette seg etter hva som er best for barnet. Det skal også tas hensyn til barnets mening etter dets alder og utvikling. Foreldre som gjennomgår samlivsbrudd med barn under 16 år må møte til mekling ved Familievernkontoret før avtaler inngås og før saken bringes inn for domstolen. Foreldrene er altså pålagt obligatorisk mekling ved samlivsbrudd hvor de blir enige om fordeling av foreldreansvar, samvær og fast bosted.

En hovedutfordring knyttet til økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd er samboere som ikke har en skriftlig eksplisitt avtale over hvilke eiendeler og gjeld som tilhører hvem. Dersom samboerskapet opphører uten at samboerne har en samboeravtale, kan det likevel hende at en har krav på et økonomisk vederlag fra den tidligere samboer. Det følger av de rettigheter ved samlivsbrudd uten samboerkontrakt, og i 1984 la Høyesterett til grunn at det ved oppløsning av et samboerforhold kan være grunnlag for vederlagskrav basert på "alminnelige berikelses- og restitusjonsprinsipper og på rimelighetsbetraktninger". 

Dette er siden fulgt opp av senere praksis fra retten. Kort sagt betyr det at en samboer som har bidratt til fellesskapet, særlig dersom en har felles barn, ha krav på et økonomisk vederlag fra den andre dersom en har beriket den andre og det er å anse som rimelig å motta vederlag.

I 2011 avsa Høyesterett to dommer som relaterer seg til det økonomiske oppgjøret etter opphør av samboerforhold, og domstolen videreførte prinsippene som ble lagt til grunn i av Høyesterett i 1984.

Hovedspørsmålet i begge dommene fra Høyesterett var om kvinnen hadde tilført mannen økonomiske fordeler som hun kunne kreve vederlag for etter at samboerskapet var opphørt. Resultatet i dommene ble ulikt, og det kan tyde på at det er vanskelig å gjøre en vurdering vedrørende vederlagskrav ved opphør av samboerforhold.

De ulike slutningene kan tyde på at det er en vanskelig vurdering når det gjelder vederlagskrav ved opphør av samboerforhold. Dommene legger til grunn at særlig to forhold må ligge til grunn for at det skal bli tale om vederlagskrav. Samboer som krever vederlag må ha tilført den andre samboeren en økonomisk fordel, samt at det må være rimelig å få et økonomisk vederlag. Det kan også blant annet ha betydning om samboerne har felles barn, hvem som har bidratt til fellesskapet, felles bolig og gjeld.

Det som er avgjørende er de faktiske eierforholdene som danner utgangspunktet for oppgjøret. Det en eier skal en også ha med seg ut av samboerskapet ved et eventuelt samlivsbrudd. 

På en annen side kan det foreligge forhold som tilsier at en har krav på vederlag. Det kan typisk være dersom en har vært med på å pusse opp den tidligere samboers leilighet. Da er det som utgangspunkt leilighetens verdiøkning som en har bidratt med, som danner grunnlag for et økonomisk vederlag.

Selv om mange tenker at en skal leve sammen for alltid og alt deles likt, så er det lurt å ha utformet en samboeravtale før samboerskap. Våre advokater i Campbell & Co AS har lang erfaring med utforming av samboeravtaler og vi har god kjennskap til skilsmisse regler og regler knyttet til samvær mellom barn og foreldre. 

Vi bistår naturligvis også i saker om inngåelse og oppløsning av samboerforholdet. I denne sammenheng vil man kunne ha krav på fri rettshjelp, dersom inntekt og samlede formue er begrenset: inntekt under kr 246 000, og formue under kr 100 000. Ta kontakt med oss i dag for bistand.