Advokat innenfor barnevern og barnevernsrett

Har du behov for en dyktig advokat med lang erfaring og inngående kompetanse innenfor barnevernsrett og barnevernssaker? 

Våre advokater i Campbell & Co AS har påtatt oss flere saker som gjelder bekymringsmelding til barnevernet, klage på barnevernet på grunn av brudd på taushetsplikten, omsorgsovertakelse og hvor barnevernet har opprettet undersøkelsessaker. Vi har lang erfaring med saker mot barneverntjenesten og merker forskjeller på hvilken rutine og kultur den enkelte barneverntjeneste har med tanke på saksbehandling og regeltolkning.

Hos oss får du god bistand og nødvendig hjelp i en lang og tung prosess mot barneverntjenesten. Det vil ofte være fordelaktig å ta kontakt med en dyktig barnevernsadvokat så tidlig som mulig dersom barnevernet starter en undersøkelsessak.

Barnevernet er forpliktet til å undersøke forholdene i hjemmet og om barnet eller barna er utsatt for omsorgssvikt etter barnevernloven. Barnevernssaker omhandler i hovedsak spørsmål om omsorgsovertakelse eller tilbakeføring til hjemmet overfor foreldre som mistenkes for utøvelse av omsorgssvikt, og hvor barneverntjenesten har mottatt en bekymringsmelding og opprettet undersøkelsessak. 

Dersom barnevernet griper inn i en families indre forhold, er dette en svært inngripende handling på vegne av det offentlige. Det er derfor en rekke strenge lovfestede regler og prinsipper som barnevernet må følge og som følger av barnevernloven. Dersom vilkårene etter loven ikke er oppfylt i den enkelte sak, eller barnevernet ikke følger lovens saksbehandlingsregler, har ikke barnevernet lov til å gjøre et inngrep i en familie.

Barnevernets jobb er å ta vare på barnets eller barnas interesser og sikre at barnet eller barna får nødvendig hjelp og omsorg, og en trygg oppvekstvilkår. Hva som er det beste for barnet eller barna er det grunnleggende i slike barnevernssaker. 

Dessverre forekommer det at barnevernet bryter reglene etter lov om barneverntjenester. Det kan skyldes forhold som at de ikke undersøker saken tilstrekkelig nok, eller at de har tolket barnevernloven uriktig og ikke satt seg godt nok i regelverket rundt inngripende handling. Både barn og foreldre kan kreve erstatning for feil begått av barnevernet dersom det foreligger et rettslig grunnlag. Det har foreligget saker i retten hvor klienten har fått en million kroner utbetalt i erstatning.

Ingen barnevernssaker er identisk like, men dette er et område som preges i stor grad av negative følelser, fortvilelse og ofte følelsen av maktesløshet som påvirker psykisk helse negativt. Vi anbefaler at du tar kontakt med en barnevernsadvokat så tidlig som mulig, og gjerne allerede etter første kontakt med barnevernet. Advokaten kan bistå deg i møter og hjelpe deg gjennom den vanskelige prosessen og ivareta dine rettigheter i forbindelse med undersøkelsessaken og en eventuell behandling i fylkesnemnda og domstolene. 

Prosessen i en barnevernssak starter med at barnevernet mottar en bekymringsmelding. Det kan være en bekymringsmelding til barnevernet fra skolen gjennom helsesøster eller kontaktlærer, en nabo, andre offentlige instanser eller fra en anonym kilde. Offentlige instanser har meldeplikt når det gjelder alvorlige forhold der barnets helse og liv står i fare. 

Dersom det iverksettes tiltak etter barnevernloven skal barnets eller barnas beste alltid være avgjørende. Dette innebærer at barnevernet alltid må foreta en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av hva som vil være barnets eller barnas beste i det konkrete tilfellet.

Dersom barnevernet får grunn til å anta at barnet eller barna utsettes for omsorgssvikt, opprettes det en undersøkelsessak. Videre kan blant annet saken henlegges uten tiltak, eller at barnevernet iverksetter tiltak som det mener er det beste for barnet eller barna. 

Mange av sakene kan dreie seg hvor barna fortsatt bor i hjemmet eller saker hvor barna allerede er plassert i beredskapshjem eller fosterhjem. I disse sakene skal eventuelle hjelpetiltak være vurdert og det skal fastsettes samvær mellom barn og foreldre, eventuelt med adgang for barneverntjenesten til å føre tilsyn.

Dersom barnevernet mener at barnet eller barna utsettes for omsorgssvikt, og at hjelpetiltak ikke vil avhjelpe barnets eller barnas omsorgssituasjon, skal saken behandles av fylkesnemnda. I enkelte tilfeller flyttes barnet eller barna ut fra hjemmet ved at det fattes et akuttvedtak før saken behandles av fylkesnemnda. Selv om barnevernet mener at foreldrenes omsorg ikke er god nok, er ikke fylkesnemnda alltid enig i dette. 

Foreldre og barn har som hovedutgangspunkt rett til samvær med hverandre etter en omsorgsovertakelse, dersom dette ikke strider mot barnets eller barnas beste. Ved fastsettelse av samvær er det viktig med en erfaren advokat med inngående kjennskap til bestemmelsene i barnevernloven slik at foreldrenes interesser ivaretas på best mulig måte. 

Det er viktig at man har en god advokat innenfor rettsområdet, slik at saken blir belyst på en best mulig måte og tilstrekkelig opplyst. Dersom fylkesnemnda fatter vedtak om at barnet eller barna skal flyttes ut fra hjemmet, kan saken ankes inn for tingretten til rettslig prøving. Taper en også i tingretten, vil noen av sakene også tas inn for behandling av lagmannsretten som er neste instans i rettsvesenet. 

Våre advokater i Campbell & Co AS bistår også ungdom som etter 15 år er gitt egne partsrettigheter med rett til egen advokat. Barnevernssaker omhandler også spørsmål om plassering av ungdom i institusjon som følge av atferdsproblemer som kriminalitet, rus eller vold. Vi bistår over hele landet, både kommuner, foreldre og ungdom i alle saker, noe som representerer en solid og bred kompetanse i alle spørsmål som kan oppstå.