Forvaltningsrett

Er du på utkikk etter en dyktig advokat med lang erfaring og inngående kompetanse innenfor forvaltningsrett?

Forvaltningsrett er et rettsområde som omhandler forhold knyttet til offentlig forvaltning og myndighet. De fleste er fra tid til annen i kontakt med offentlige forvaltningsorganer som for eksempel NAV, i forhold til rettigheter knyttet til opplæring i grunnskolen og videregående skole, ved behov for avlastning i forhold til tyngende omsorgsoppgaver, behov for korttidsopphold eller langtidsopphold i institusjon, egenbetaling for opphold i institusjon, praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp), kommunale avgifter, eiendomsskatt, egen eller naboens byggesøknad med mer.

Våre advokater i Campbell & Co AS kan bistå dersom du møter utfordringer i din kontakt med forvaltningen. Det være seg i forhold til dine rettigheter i prosessen frem til et vedtak, slik som rett til innsyn i dokumenter, uttalelser forut for vedtak, utsatt iverksettelse av vedtak og ved klage og rettslig overprøving av forvaltningens vedtak.

Flesteparten av sakene innenfor forvaltningsrett relaterer seg til offentligrettslige problemstillinger slik som offentlig saks- og klagebehandling hvor du ønsker å klage over en sak eller et offentlig vedtak. En del av disse sakene er igjen knyttet til saks- og klagebehandling mot NAV, f.eks. hjelp mot NAV, NAV klage, klage på saksbehandler NAV, NAV utbetaling, klage på avslag fra NAV, saksbehandlingstid klage nav, klage vedtak NAV og klage NAV behandlingstid. 

Det er mange som søker og lurer på blant annet klage NAV forvaltning, klage vedtak NAV, NAV klage og anke, utbetaling NAV, advokat klage NAV, advokat NAV trygderett, advokat NAV saker, advokat sak mot NAV, klage til fylkesmannen NAV, hvordan skrive klage til NAV med mer. 

Forvaltningsretten har stor påvirkning på folks liv siden det kan være krevende å kjempe for sine rettigheter mot offentlige myndigheter og offentlige forvaltningsorganer. I alminnelig forvaltningsrett behandles reglene om forvaltningens forhold til lovgivning og de rettsregler for de enkelte forvaltningsorganene. Hovedproblemstillingen i forvaltningsrett er vernet av borgernes rettssikkerhet. Den offentlige forvaltningen kan ikke opptre i strid med lov, uten hjemmel i lov. Det er for å sikre rettigheter eller plikter til den fornærmede i saken.

Legalitetsprinsippet i forvaltningsretten gjør seg gjeldende i at forvaltningen må ha hjemmel i lov for å gjøre inngrep som er bestemmende for borgernes rettigheter og gripe inn i borgernes rettssfære. Det er en alminnelig forventning i samfunnet til forvaltningens virksomhet at den i rimelig utstrekning skal ivareta borgernes rettssikkerhet. 

Vi i Campbell & Co AS kan hjelpe deg med å utforme klage på NAV til sivilombudsmannen eller klage på fylkemannens vedtak dersom vi mener at vedtaket er basert på en feil vurdering av saken. Det er ikke unormalt at en klage på fylkesmannens vedtak kan endre vedtaket som opprinnelig ble fastsatt og at dermed avslaget blir omgjort. Det er mange som oppsøker og trenger hjelp fra dyktige advokater for å sikre at deres interesser blir ivaretatt når det offentlige forvaltningsorganet gjør feil. 

Derimot er det ofte lang behandlingstid hos NAV, samtidig som det har skjedd en økning i antall NAV-saker i Trygderetten. Så, det kan stilles spørsmål til om det foreligger en forsvarlig saksbehandling av sakene som kommer inn, og om behandlingstiden er innenfor rimelighetens grenser.

Ta kontakt med våre advokater i Campbell & Co AS i dag for en vurdering av ditt behov. Vi har behandlet flere typer saker overfor NAV på vegne av våre klienter hvor NAV har foretatt saksbehandlingsfeil