Entrepriserett

Entrepriserett omfatter kontraktsrett innen bygg og anlegg. De vanligste avtalene her er totalentreprise (NS 8407), underentreprise (NS 8415), og utførelsesentreprise (NS 8406). 

Hva er entrepriserett?

Entrepriserett i et nøtteskall er den delen av kontraktsretten som omfatter avtaler innenfor bygg og anlegg. For eksempel faller offentlige anskaffelser slik som bygg av skoler inn under denne formen for kontraktsrett. Her er kontraktsretten mer eller mindre basert på såkalte standardkontrakter, som med andre ord tilsier at de fleste kontrakter følger en gitt mal. 

Merk at standardene i de ovennevnte kontraktene er forbeholdt profesjonelle parter. I avtaler mellom næringsdrivende og forbrukere er det forbrukerentreprise som er gjeldende. Bustadoppføringslova eller avhendingslova er her grunnlaget for kontrakter, men det er fortsatt mye som partene selv skal avtale seg imellom. 

Forskjellige former for entrepriserett

Det finnes flere forskjellige former for entrepriserett i Norge. Dette er avhengig av hvordan entreprenører og byggherren, det vil si den som mottar tjenester innen bygg og anlegg, ønsker at prosjektet og byggeprosessen skal styres. 

Det er vanlig å dele inn i totalentreprise, underentreprise, og utførelsesentreprise. Forbrukerentreprise er også aktuelt i ansvarsgrunnlag i kontraktsrett for bygg og anlegg. 

Totalentreprise

Totalentreprise definerer tilfeller der prosjektering og utførelse behandles av en og samme entreprenør. I et slikt tilfelle er det ett enkelt firma innen bygg og anlegg som har stått for både alt av planlegging og prosjektering, samt utførelses av alle arbeidsoppgaver for en nyoppført bolig. 

Underentreprise

Underentreprise definerer tilfeller der prosjektering og utførelse behandles av en og samme entreprenør, men at det her videresendes oppdrag til underentreprenører. For eksempel kan en oppgave slik som muring utføres av et annet firma. Allikevel har byggherre kun kontakt med ett selskap gjennom hele byggeprosessen. 

Utførelsesentreprise

Utførelsesentreprise definerer tilfeller der prosjektering og utførelse behandles av byggherre alene. Han eller hun velger da selv firmaer for å utføre arbeidet, og kan velge delte entrepriser, der det altså er to forskjellige firmaer som står for de forskjellige oppgavene prosjektet krever. 

Forbrukerentreprise

Forbrukerentreprise er som nevnt i innledningen altså avtaler mellom næringsdrivende og privatpersoner innenfor bygg og anlegg. Byggherre og næringsdrivende plikter seg til å skrive kontrakt med bustadoppføringslova sine retningslinjer, men kan fravike standardkontrakter. 

Hva er dagmulkt?

Enten det er snakk om offentlige anskaffelser eller forbrukerentreprise, så er tidsfrister viktige. En byggherre kan for eksempel planlegge utleie, og dersom boligblokken blir bygget et par uker for sent, så kan dette påføre store tap. Dagmulkt ved forsinkelse er tiltenkt å dekke slike kostnader, og ikke minst for å insentivere entreprenører til å holde sine frister. 

I bustadoppføringslova er dagmulkt et sentralt tema, og du bør ta sikte på dagmulkt beregning for å dekke dine potensielle tap dersom entreprenøren ikke holder sin frist. Her kan du nemlig kreve erstatning på et bestemt kronebeløp, da ofte innen en periode på 100 dager. 

Dagmulktens størrelse og frister er sentral i bustadoppføringslova sin garanti for prosjekter og byggearbeid innen bygg- og anleggsbransjen. 

Frister og beløp for dagmulkt

Merk at det kun er dagmulktbelagte frister som gir deg krav på erstatning. Det kan derfor være lurt å avtale dagmulkt også for delfrister for å dekke det potensielle økonomiske tapet. For den endelige fristen skal 1 promille av det samla beløpet i kontraktssummen betales for hver dag over fristen, og summen kan ikke være mindre enn 3,000 kr. For deltidsfrister er minstesum 1,500 kr. 

Dagmulktens størrelse kan med andre ord vokse seg rimelig stor, og det er dermed synlig at bustadoppføringslova gir garanti som sikrer gode kontrakter for byggherre. Allikevel kan det være lurt å ha med seg advokat når bustadoppføringslova skal tolkes og avtaler innen entrepriserett skal gjennomgås. 

Dagmulkt for 100 dagers forsinkelse vil altså på det minste havne på 300,000 kr for den endelige fristen. Dermed kan det å ikke overholde en kontrakt innen fast eiendom og entrepriserett fort medføre store kostnader. 

Byggherre må bekrefte dagmulkt

Siden dagmulkt av definisjon er en avtalt bot, eller konvensjonalbot som det kalles, så kreves det at byggherre informerer entreprenør om at dagmulkt vil innkreves dersom entreprenøren forespør et svar på dette. Det sikrer nemlig at entreprenøren potensielt kan trekke seg ut av kontrakten og heller dekke det økonomiske tapet, da det kan være rimeligere enn dagmulkt. 

Dersom byggherre ikke svarer på henvendelse fra entreprenør, så taper han eller hun all rett til å kreve inn dagmulkt. I slike tilfeller kan en advokat i kontraktsrett eller en såkalt dagmulkt advokat bidra med tolkning av bustadoppføringslova i kontrakt mellom partene. 

Entreprise advokat for din sak

Dersom du står i en tvist vedrørende en kontrakt som er inngått innenfor bygg og anlegg, så er det lurt å sette en advokat innen entreprise på saken. I Campbell & Co kjenner vi godt til bustadoppføringslova og ansvarsgrunnlag ved kontraktsrett innen bygg og anlegg. 

Vi kan også bistå ved tvist vedrørende dagmulkt, da både i henhold til dagmulktens størrelse og hvilke dagmulktbelagte frister som gjelder akkurat din avtale. 

Enten du opplever en tvist ved nyoppført bolig, offentlig anskaffelser, eller andre avtaler innen bygg og anlegg, så har vi i Campbell & Co god erfaring med entrepriserett. Ta kontakt, og la oss hjelpe deg med din sak!