ERSTATNINGSRETT

Dersom du er påført en personskade ved at noen har vært uaktsomme, kan du ha krav på erstatning. Det samme gjelder tap forårsaket av ulykker inntruffet i trafikken, i arbeid, ved feilbehandling eller som følge av vold.

Campbell & Co hjelper deg med å vurdere saken og fremme kravet. Våre ansatte har inngående kjennskap og erfaring med erstatningsrett og benytter beregningsprogrammet Compensatio. Vi bistår også med formidling av kontakt overfor aktuelle medisinske spesialister.