Helse- , sosial- og trygderett

Helserett advokat og krav innen trygderetten

Medlemskapet i folketrygden sikrer nordmenns rett til helsetjenester og trygdeordninger ved sykdom, arbeidsskade eller pasientskade. I denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på sosiale, økonomiske, og kulturelle rettigheter for trygd i Norge, og hvordan en helserett advokat eventuelt kan bistå deg i saker relatert til trygd og pasientskader.

Økonomiske, sosiale, og kulturelle rettigheter for trygd og pasientskader

Helsetrygd og personorientert helserett er blant de mest utviklede rettighetene i Norge, og bare de siste 15 årene har lover og forskrifter her tatt store steg fremover. Dette er ment å sikre et medlem av folketrygd mot økonomisk tap ved sykdom og skade. Allikevel fungerer ikke dette systemet alltid optimalt, og mange kjemper mot systemet for å motta stønaden de trenger.

Vi skal drøfte trygderettigheter og pasientskadeerstatning i Norge, samt hvilke grep du bør ta dersom det oppstår uenighet rundt ditt krav. 

Trygderettigheter i Norge

Erstatning for arbeidsskade og yrkesskadeerstatning jobber i dag i favør av individet. Nordmenn er sikret sykepenger i arbeidsgiverperioden som overgår de fleste andre nasjoner. Trygdeloven sikrer at sykepenger dekker tapt arbeidsinntekt ved sykdom eller skade. Samtidig skal din arbeidsgiver tegne yrkesskadeforsikring for å dekke tapt inntekt ved sykdom eller skade som følge av ditt arbeid. 

Tross avanserte trygderettigheter i Norge, så skal alle saker gjennom NAV. Det statlige organet plikter seg til å behandle og avgjøre saker, og det er mulig å få avslag naturligvis. Du har her rett til å påklage vedtak. En ekspert på trygderett, slik som en advokat innen pasientskade eller advokat innen trygderett, anbefales som advokat for NAV saker, slik at du kan sikre et tilfredsstillende resultat. 

Uenighet i trygderetten saker

Sosiale rettigheter i Norge sikter seg inn på at nordmenn skal motta støtte for økonomiske tap ved uførhet. Trygderetten og uføretrygd er likevel ikke utelukkende sikret gjennom sosiale og politiske rettigheter, for eksempel grunnet potensielle svindelforsøk. 

Uenighet i trygderetten saker omhandler individets rettighet til å motta stønadsordninger etter trygdeloven i Norge, også kjent som folketrygdlovgivningen. Her kan det kreves innsyn, slik at du bør sørge for å ha en advokat spesialist innen NAV saker med deg i prosessen. 

Er du medlem av folketrygden, så skal du ha rett på stønad, enten du er ung ufør eller nærmer deg pensjonsalder. Vi i Campbell & Co AS har lang erfaring med trygderettigheter i Norge, og vi beskytter deg som individ i det som ofte er en tøff kamp. Husk på at fri rettshjelp kan være tilgjengelig i tilfeller ved gitte økonomiske forutsetninger. 

Pasientskadeerstatning i Norge

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat som behandler saker vedrørende pasientskadeerstatning ved svikt i behandlingen. Etaten opererer ut fra 3 forholdsregler for erstatning fra pasientskade. 

  1. Pasientskade skal skyldes feil i behandlingen. Oppleves smerter og problemer etter godkjent behandling, så har ikke pasienten normalt krav på erstatning.
  2. Økonomisk tap må ha oppstått. Erstatning for pasientskade skal dekke økonomisk tap slik som behandling, medisiner, og tapt inntekt.
  3. En pasientskade kan ikke være over 3 år gammel. Sørg derfor for å ta kontakt med helserett advokat i tide. 

Uenighet om pasientskadeerstatning

Som følge av disse 3 forholdsreglene oppstår det jevnlig uenighet mellom pasient og NPE. Et vanlig punkt for uenighet er hvorvidt behandlingen ble utført feil, og her kan uenighet vare i lengre perioder. Det samme gjelder hvor stort økonomisk tap pasienten har lidd. 

En helserett advokat kan bistå deg i jakt på erstatning for pasientskade. Campbell & Co AS kan bistå som din advokat for pasientskade og dermed sikre at din helserett blir ivaretatt. Du kan også ha ytterligere krav for ventetiden på utbetaling av pasientskadeerstatning. 

Benytt Campbell & Co innen helse- og trygderett

Enhver sak innenfor helse- og trygderett tapper mye ressurser, både økonomisk, fysisk, og ikke minst psykisk. Det anbefales derfor å sette en dyktig helserett advokat fra teamet hos Campbell & Co på saken, slik at du kan sikre et optimalt utfall av saken.

Vi har lang erfaring som advokater innenfor trygderett og pasientskade. Vårt mål er å bistå deg, slik at du kan jobbe med å bli frisk. Vi tar oss av møter med NAV, NPE, og andre statlige organer som behandler trygderettigheter og pasientskader i Norge, og representerer din sak i henhold til de sosiale og politiske rettigheter du har.