Kjøp og salg av virksomhet

Det å kjøpe en virksomhet, eller selge for den saks skyld, er en prosess som involverer mye komplisert papirarbeid. Enten en skal selge aksjeselskap (AS), ansvarlig selskap (ANS), selskap med delt ansvar (DA), eller enkeltmannsforetak (ENK), er regler og lover vanskelige å sette seg inn i.

Kjøp og salg av bedrifter krever ofte en ekspertise innen selskapsrett. Norges lov om virksomhetsoverdragelse er komplisert, og en advokat i selskapsrett anbefales for å utføre slike prosesser på best mulig måte. 

Hva er virksomhetsoverdragelse?

Det å kjøpe en virksomhet, eller selge for den saks skyld, er en prosess som involverer mye komplisert papirarbeid. Enten en skal selge aksjeselskap (AS), ansvarlig selskap (ANS), selskap med delt ansvar (DA), eller enkeltmannsforetak (ENK), er regler og lover vanskelige å sette seg inn i. 

Derfor velger mange som setter sin virksomhet til salgs å hyre inn profesjonell hjelp. Allikevel kan det være en god ide å sette seg inn i hvordan salg og kjøp av bedrifter foregår i praksis. Vi skal derfor i denne artikkelen se nærmere på virksomhetsoverdragelse i praksis. 

Hvem omfattes av virksomhetsoverdragelse?

Når en virksomhet blir solgt er det ofte bare endring av firmanavn som er merkbart, og dermed uvesentlige negative endringer. I andre tilfeller kan derimot den nye arbeidsgiveren ønske å for eksempel reforhandle arbeidsavtaler. Nye eiere kan også utføre kapitalnedsettelse for utbytte og annen utdeling fra selskapet, eller gi styrefullmakt til kapitalforhøyelse. 

Både ansatte og eier påvirkes ved kjøp og salg av virksomhet. Vi skal nedenfor se nærmere på hvordan disse partene omfattes av virksomhetsoverdragelse, samt hvilke lover og regler som gjelder.

Ansatte overføres til ny arbeidsgiver

Ved en virksomhetsoverdragelse har arbeidstaker rett til å bli med videre eller å trekke seg uten oppsigelse. Sistnevnte kalles reservasjonsrett ved virksomhetsoverdragelse, og dette er altså en unik rettighet arbeidstaker har i slike tilfeller. Ved såkalt valgrett kan virksomhetsoverdragelse føre til en ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver. 

Dersom arbeidstaker blir værende gjennom en virksomhetsoverdragelse, så er det sannsynlig at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver. Det er her strenge regler om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven som kan være vanskelige å sette seg inn i. 

Dersom de overførte arbeidstakerne er bundet av tariffavtale i sin bransje, så er de naturligvis beskyttet på dette punktet. Utover dette er det derimot en rekke problemer som ofte oppstår med tidligere arbeidsgivers forhold til skriftlige kontrakter og avtaler relatert til goder. 

Der ansettelse hos tidligere arbeidsgiver kanskje inkluderte en muntlig avtale om at en fikk gå tidlig hjem på fredager, så kan det forekomme at en annen arbeidsgiver har helt forskjellige retningslinjer og praksis. Allikevel bør det understrekes at mange avtaler fortsatt skal gjelde, og at en ny arbeidsgiver skal respektere skriftlige avtaler som var på plass før overdragelsen. 

Merk at det dessuten kan forekomme såkalte skjulte virksomhetsoverdragelser hvor du har samme rettigheter. Årlig legger mange bedrifter ned sitt virke. Dersom for eksempel et selskap med begrenset ansvar hvor du jobber skulle legges ned, men eier starter et nytt selskap innen akkurat samme virke under ett år fra overdragelsestidspunktet, så har du rett på jobb her. 

Virksomhetsoverdragelse innebærer mye papirarbeid for partene

Under en virksomhetsoverdragelse er det naturligvis et juridisk skifte av eierskapet som blir utført. Om det for eksempel er et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) som skal overdras, så skal spesifikke lover og regler følges.

Utarbeidelse av nødvendige selskapsdokumenter er komplisert og tidkrevende arbeid. Stiftelsesprotokoller, vedtekter, aksjonæravtaler, generalforsamlingsprotokoller, styreprotokoller, prospekter, og flere dokumenter skal opprettes. Kontakt med Brønnøysundregistrene, herunder Foretaksregisteret og Enhetsregisteret, gjennom samordnet registermelding, er pålagt.

Dessuten kan det i tilfeller være aktuelt å kontakte Oslo Børs og Finanstilsynet med meldinger om eierskifte. Uansett vil det være mye papirarbeid involvert ved virksomhetsoverdragelse, og dersom det bedrives økonomisk virksomhet, altså et firma med overskudd eller underskudd, så vil verdisettingen i seg selv være en lang prosess. 

Slik får din virksomhet mest ut av overdragelse

Campbell & Co bistår med alt arbeid relatert til stiftelse, kjøp, salg, oppløsning, avvikling, kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon, og mer. Våre eksperter innen selskapsrett hjelper deg å få med ut av overdragelse, enten du skal kjøpe eller selge en virksomhet, eller får ditt arbeidsforhold overført til en ny arbeidsgiver. 

Du har for eksempel som ansatt ved virksomhetsoverdragelse en reservasjonsrett som du kan benytte deg av. Lovverket kan være komplisert å sette seg inn i, men Campbell & Co hjelper deg gjennom dette.

På eiersiden skal du helst sørge for at alt er i orden i henhold til papirarbeid, slik at du ikke opplever en smell. Ved en virksomhetsoverdragelse er det mange faktorer å tenke på her, men Campbell & Co har god erfaring med disse. 

Ønsker du å få det beste ut av en virksomhetsoverdragelse, så er det en trygghet å ha god hjelp i bakhånd. Ta kontakt med Campbell & Co i dag for bistand!