Offentlig eller privat skifte av dødsbo

Når noen dør, vil avdødes arvinger overta ansvaret for dødsboet. I mange tilfeller vil det falle seg helt naturlig hvem som skal overta dette ansvaret og foreta oppgjør av boet – dette kalles å skifte boet eller dødsboskifte. I noen tilfeller er imidlertid avdøde en slektning du ikke kjente så godt, dere er flere arvinger som ikke har særlig kontakt, eller du er arving etter et testament. Det kan da oppstå spørsmål om hvordan skiftet skal foretas.

Offentlig eller privat skifte?

Det første man må ta stilling til, er om dødsboet skal skiftes offentlig eller privat.

Ved et offentlig skifte overtar skifteretten (tingretten) ansvaret for boet og foretar fordeling og oppgjør. Dette gjøres dersom en eller flere av arvingene ber om det. I tillegg må det stilles sikkerhet for boomkostningene og det må ikke være gått lenger tid enn 3 år siden dødsfallet.

Ved et offentlig skifte blir ikke arvingene ansvarlige, verken praktisk eller økonomisk.

Dersom du er usikker på om arvelater om arvelater etterlot seg noe, eller du er usikker på om gjelden er høyere enn eiendelene, bør offentlig skifte vurderes.

Privat skifte er den vanligste skifteformen. Ved et privat skifte, må minst en av arvingene påta seg ansvaret for eiendeler og gjeld. Man påtar seg altså et gjeldsansvar og må dekke gjelden selv dersom ikke eiendelene strekker til.

Dersom man beslutter å overta boet til privat skifte, må man til tingretten sende inn en erklæring om at man overtar boet privat.

Man kan lese mer utdypende om forskjellen mellom privat og offentlig skifte på domstolenes hjemmesider.

Bistand av advokat ved skifte av dødsbo?

I noen tilfeller vet man sikkert at boet er solvent (at eiendelene er tilstrekkelige til å dekke gjelden), men det kan være at arvingene ikke har så tett kontakt at det lar seg gjøre å få skiftet boet på egenhånd, eller at man ikke kjenner de andre arvingene. En vanlig brukt løsning er da å ta kontakt med en advokat. Advokaten får fullmakt fra alle arvinger og forestår det formelle med skiftet. Ofte bistår advokaten også med det praktiske, slik som fordeling og salg av innbo, eiendeler og fast eiendom.

Advokaten arbeider da for arvingene i fellesskap, men er en nøytral tredjeperson uten økonomiske bindinger til boet. I mange saker vil det være nødvendig med en utenforstående som alle arvinger kan ha tillit til.

Våre advokater har lang erfaring både med offentlig skifte av dødsboer, og som fullmektiger i private skifter. Dersom du er usikker på spørsmål rundt skifte av dødsbo, kan våre advokater bistå deg.

 

Skrevet av advokat Øyvind Dahle

Tlf.: 94 14 04 69

E-post: dahle@campbellco.no

- VÅRE ADVOKATER -