Voldsoffererstatning

Krav om voldsoffererstatning i Norge

Du kan fremme krav om erstatning dersom du har blitt utsatt for en voldelig og straffbar handling, og du har opplevd skader som en følge. Både psykisk vold og fysisk vold, derunder former for vold slik som generell vold og seksuelle overgrep, kan konstituere voldsoffererstatning og oppreisning. 

Hvordan kan du søke om voldsoffererstatning?

Hvert år blir voldssaker tatt opp i retten. Vold og overgrep foregår i det daglige, og de som er utsatt for en straffbar handling av denne karakteren har krav på erstatning både for den straffbare handlingen i seg selv, men også for det økonomiske tapet. 

Vold i nære relasjoner er aller mest fremtredende. Overgrep mot barn, samt seksuell vold rettet mot partner, forekommer så altfor ofte. Både barn og voksne som opplever vold i hjemmet velger ofte å skjule dette, da mange for eksempel er redd for at det de har opplevd skal bli avfeid som kun påstander om vold. 

Vi vil derfor i denne artikkelen tilby informasjon om hvordan barn og voksne kan kreve erstatning etter vold i nære relasjoner. Voldsoffererstatningsloven må her tas til etterretning, og uavhengig av din situasjon anbefales det å sette en advokat med spesialisterklæring innen voldsoffererstatning på saken.

Hva er voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning er en form for erstatning som kreves gjennom det rettslige systemet i Norge som følge av skader påført ved straffbar vold. Vold og overgrep mot barn og voksne kan ha seriøse følger både fysisk og psykisk. Først og fremst skal erstatningen dekke påløpt og fremtidige inntektstap. Ett eksempel er menerstatning som voldsoffer mottar ved medisinsk invaliditet over 15%. 

Selv om de aller fleste er bekjent med begrepet, så er det mange som har feil inntrykk av hvem som betaler og hvor mye man kan få i voldsoffererstatning. Vi skal derfor se nærmere på disse spørsmålene. 

Hvem betaler voldsoffererstatning?

Den som har utført volden er i utgangspunktet pliktig til å dekke voldsoffererstatning beløp. I tilfeller der overgriperen enten ikke har råd til å dekke kravet, eller muligens ikke blir kjent for politiet, så vil Kontoret for voldsoffererstatning ta over ansvaret. Dette er naturligvis for å sørge for at offeret mottar erstatning innenfor en rimelig tidsramme.

Skulle overgriperen ikke være i stand til å dekke kravet, så vil regress kreves fra Kontoret for voldsoffererstatning. Regresskravet tilsendes Statens Innkrevingssentral, som deretter tar seg av å kreve inn pengene. Pant i formuesgoder, samt trekk i lønn eller trygd, vil her være aktuelle handlinger. Slik ender det økonomiske ansvaret for voldsoffererstatning til slutt alltid opp hos overgriperen. 

Hvor mye kan man få i voldsoffererstatning?

Hvor stor voldsoffererstatning sum du mottar avhenger av din situasjon. Her skal vi først og fremst gjennomgå oppreisning. Dette begrepet relaterer kun til kompensasjon for den krenkelsen som offeret har opplevd, og da ikke de økonomiske tapene som har blitt lidd.

Mindre legemsfornærmelser utmåles gjerne til oppreisning på mellom 10,000 kr og 25,000 kr. Til sammenligning konstituerer legemsbeskadigelse ofte noe mer, men beløp på over 100,000 kr er forbeholdt sjeldne saker. 

I saker med familievold og vold i nære relasjoner mot barn vil beløpet variere mellom 60,000 kr og 150,000 kr. Voldtekt er av høyesterett normert til 150,000 kr i oppreisning, selv om høyere beløp kan være aktuelt ved enkelttilfeller.

Merk at oppreisning altså kun dekker krenkelsen i seg selv, og voldsofferet kan videre kreve erstatning for blant annet inntektstap. 

Frist for kravet

I situasjoner med vold mot barn i hjemmet for eksempel er det naturlig å stille spørsmål til voldsoffererstatning frist. Et krav vil i utgangspunktet være sivilrettslig foreldet etter 3 år, men dette gjelder ikke i alle tilfeller. 

I henhold til om kravet er strafferettslig foreldet, så varierer dette basert på forholdets karakter. Vold i hjemmet mot barn vil i utgangspunktet for eksempel ha lengre frist enn mindre legemsfornærmelser. 

Behandlingstid for søknad

Behandlingstid for voldsoffererstatning avhenger av hvor alvorlig ditt tilfelle er, og Kontor for voldsoffererstatning vil kommunisere dette til deg. Ditt første steg bør uansett være å anmelde forholdet til politiet, dersom du ikke allerede har gjort det. Mange vegrer seg for en anmeldelse, men krav til voldsoffererstatning uten anmeldelse kan være vanskelig å vinne frem med. 

Kontor for voldsoffererstatning lar deg søke oppreisning og erstatning for det økonomiske tapet uten advokat, men dette anbefales ikke. Det er fordi du her ikke får oppfølgning, og du kan risikere å ikke motta svar ved feil i søknaden før etter mange måneder. Dermed blir du nødt til å starte på nytt og gjenoppleve minner.

En advokat innen voldsoffererstatning med ekspertise på området, slik som våre advokater i Campbell & Co, vil derfor være en god hjelp i krav om oppreisning og erstatning for det økonomiske tapet.