Våre priser

Vårt honorar fastsettes etter medgått tid, med mindre noe annet er konkret avtalt.

Summer field of barley in golden sunset. Nature in Sweden. Landscape with a red barn and low sun in late summer early autumn.

For oppdrag for næringslivsklienter og private klienter med forsikringsdekning:  

 

Timespris:                     kr.  2.000,00
+ 25 % mva: kr.   500,00
Totalt: kr.     2.500,00

 For andre type oppdrag for private klienter :

Timespris:                       kr.     1.550,00
+ 25 % mva: kr.   388,00
Totalt: kr. 1.938,00

For oppdrag som innvilges fri rettshjelp:      

Den til enhver tid gjeldende sats.

Hvert oppdrag belastes med et administrasjonsgebyr på kr. 300,-. 

Medgått tid beregnes pr. påbegynt kvarter for alt arbeid i anledning oppdraget, herunder telefonsamtaler, korrespondanse, møter, reisetid, forberedelser og etterarbeid. 

Oppjustering av timesats kan evt. skje ved årsskifte.

I tillegg til vårt honorar vil det kunne komme utlegg til rettsgebyr, fagkyndig uttalelse, vitner eller andre eksterne bidragsytere i saken samt reise- og diettutgifter etter statens satser. Evt. mva. beregnes etter gjeldene regler.