campbell logo

Skatt og avgift

Skatt er ytelser fra private til det offentlige uten konkrete vederlag. Det er mangelen på konkrete vederlag som skiller skatter fra betaling for offentlige tjenester.

Slike betalinger betegnes som gebyrer. Hovedformålet med skatter deles ofte i tre:

  • skaffe det offentlige inntekter til å finansiere offentlig virksomhet og overføringer til privat sektor,
  • påvirke inntektsfordelingen mellom personer, slik at forskjellene i disponibel inntekt reduseres, og
  • korrigere for markedssvikt (herunder eksterne effekter som miljøskadelige utslipp).

En vanlig måte å inndele skattene på er i direkte og indirekte skatter. Direkte skatter har til hensikt å ramme den som formelt er ilagt skatten. Eksempler på direkte skatter er inntektsskatt og formuesskatt. Ved indirekte skatter skal den som formelt er ilagt skatten, kunne velte skattebyrden over på kjøperen gjennom et påslag i prisen. Et eksempel her er merverdiavgift og særavgifter.

Skatter har vært brukt og brukes fortsatt i forsøk på å oppnå mange andre mål, både brede og generelle mål og svært detaljerte og situasjonsbestemte mål. Skatteregler er bl.a. blitt innført for å:

  • oppnå næringspolitiske mål
  • oppnå distriktspolitiske mål
  • styre de økonomiske konjunkturene
  • redusere miljø- eller helseskadelig atferd, og
  • øke verdien av pensjoner og enkelte andre offentlige ytelser.

Merverdiavgift (MVA)

Merverdiavgift er en generell forbruksavgift (skatt) på verdien som blir lagt til varer eller tjenester (avanse) i hvert produksjons- eller handelsledd i innenlandsk omsetning.

For hvert ledd varen passerer i handelskjeden blir en verdi (produksjonskostnader + fortjeneste = avanse) lagt til varen. Denne tillagte verdien er ikke bare et uttrykk for at selger ønsker avanse for å bearbeide varen. Den er også et uttrykk for at varen er tilført en faktisk verdi, for eksempel gjennom bearbeiding/foredling av varen eller gjennom transport av varen fra et sted hvor det ikke finnes noe marked for den, til et sted hvor det finnes et marked.

I motsetning til den tidligere sisteleddsavgiften beregnes og betales merverdiavgift i alle omsetningsledd. Dette skjer på den måten at kjøper betaler merverdiavgift av hele det beløpet varen koster (eksklusive merverdiavgift) minus den merverdiavgift som kjøper selv krever inn når kjøper videreselger den bearbeidete varen til en ny kjøper.

På den måten innkrever hver selger merverdiavgift fra sin kjøper, som han så betaler inn til staten. Samtidig har selgeren fradragsrett for den merverdiavgiften han selv har betalt når han kjøpte (rå)varen og andre ting som er nødvendig for produksjonen. Derfor blir beløpet som hver selger betaler inn til staten:

"Merverdiavgift av avanse på solgt produkt minus merverdiavgift på innkjøpt råvare samt

alle andre varer som har blitt kjøpt inn for å lage det nye produktet."

Sluttproduktets forbruker har ikke noen å selge produktet til. Når derfor sluttproduktets forbruker betaler merverdiavgift av hele produktets verdi (ekskl. mva.) til forhandleren (utgående merverdiavgift), så trekker forhandleren fra all merverdiavgift som han har betalt tidligere for å kjøpe og bearbeide varen (inngående merverdiavgift), før han sender differansen til staten.

Men selv om hvert enkelt salgsledd har innkrevet merverdiavgift av kjøpeleddet, og innbetalt differansen mellom utgående merverdiavgift og inngående merverdiavgifter til staten, så er det sluttbrukeren, dvs. forbrukeren, som faktisk betaler hele merverdiavgiften. Den endelige størrelsen på merverdiavgiften utgjøres av summen av de avgiftene som blir beregnet fra alle de suksessive verdiøkningene (avansene). Derfor er merverdiavgiften en forbrukeravgift, det vil si en flat skatt på forbruk av alt fra mat til persontransport.

Næringsdrivende med en årlig omsetning over en minstegrense er registreringspliktige i merverdiavgiftsmanntallet og skal beregne merverdiavgift av sin omsetning (utgående avgift), men har rett til fradrag for merverdiavgift som er påløpt ved kjøp av varer og tjenester til bruk i virksomheten (inngående avgift). Retten til å fradragsføre all inngående merverdiavgift, selv om den er større enn utgående merverdiavgift, medfører at avgiften ikke belastes de avgiftspliktige virksomhetene i omsetningskjeden.

Advokat

Hold on. Getting your basket...