campbell logo

Bloggposter og nyheter

Her finner du alle våre artikler og bloggposter. Vi skriver om fagfeltene vi arbeider med, om nyheter og endringer i jussen, og om oss som jobber her i advokatfirmaet Campbell & Co.

De vanskelige trippelsakene

Når politi og barnevern er involvert i saken samtidig som man har en sak til behandling i domstolen, stilles det ekstra krav til advokatens evne til å koordinere flere instanser samtidig.

Mona Kristin Berg

Samboere og samlivsbrudd - det økonomiske oppgjøret

I Norge har man ingen alminnelig samboerlov som regulerer deling av formuen ved opphør av samboerforholdet, slik man har ved inngåelse av ekteskap. Isteden reguleres det økonomiske oppgjøret av alminnelige formuerettslige regler, hvor eiendomsretten går som en rød tråd gjennom hele samboerretten og i realiteten avgjør formuesforholdet og hvem som skal ha hva. Hovedregelen er at samboerne beholder sine egne eiendeler og sin egen gjeld. Det er derfor helt avgjørende for det økonomiske oppgjøret at man klarlegger gjeldsansvaret innad mellom samboerne og hvem som eier hva. Det finnes også noen unntak for de situasjoner hvor hovedregelen ikke medfører rimelige resultater, og man har derfor regler om vederlagskrav og en rett for den som ikke er eier av bolig og innbo til å overta disse dersom vilkårene for dette er oppfylt.

Klageprosessen i offentlige anskaffelser

Oppdragsgiver tar mange avgjørelser i offentlige anskaffelser som kan ha store konsekvenser for leverandørene som deltar i anskaffelsen. Leverandørene har flere muligheter til å få omgjort slike avgjørelser, både gjennom klage til oppdragsgiver, til KOFA og gjennom domstolen, men det er ikke nødvendigvis like lett å forstå hvordan klageprosessen i offentlige anskaffelser egentlig foregår og hvilke muligheter som gjelder.

Jens Christian Skallerud

Har du behov for gjeldsordning?

Gjeldsordning er aktuelt i de tilfeller hvor låneforpliktelser og andre utgifter overstiger husholdningens inntekter og dette er en situasjon som er av varig karakter og den ikke kan løses gjennom realisasjon av formuesgoder. Det er da mulig enten å inngå en frivillig gjeldsordning med kreditorene om en reduksjon av gjelden og nedbetaling av det man blir enig om over f.eks 5 år eller søke om tvungen gjeldsordning hvis vilkårene i gjeldsordningslovens bestemmelser er oppfylt.

Eivor Øen

Hold on. Getting your basket...