campbell logo

Erstatningsrett

Dersom du er påført en personskade ved at noen har vært uaktsomme, kan du ha krav på erstatning. Det samme gjelder tap forårsaket av ulykker inntruffet i trafikken, i arbeid, ved feilbehandling eller som følge av vold.

Campbell & Co hjelper deg med å vurdere saken og fremme kravet. Våre ansatte har inngående kjennskap og erfaring med erstatningsrett og benytter beregningsprogrammet Compensatio. Vi bistår også med formidling av kontakt overfor aktuelle medisinske spesialister. 

Advokat

Hold on. Getting your basket...