campbell logo

Strafferett - forsvarsadvokat

Dersom politiet mistenker at du har gjort noe ulovlig vil du kunne ha status som mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak. I siste tilfellet skal din sak opp for retten. En advokat som forsvarer er generelt sett å anbefale.

Hva er strafferett?

Sivilrett og strafferett er to begreper som ofte blir blandet med hverandre. Førstnevnte refererer til saker mellom to privatpersoner, mens det i sistnevnte er staten ved påtalemyndigheten som står på den ene siden av bordet.

I en straffesak i retten vil staten gjennom en aktor, som representerer påtalemyndigheten, legge frem bevis for at den tiltalte har begått en straffbar handling. På den annen side vil en forsvarer ivareta klientens rettigheter, og forsøke å oppnå det gunstigste resultatet for ham/henne.

En straffesak har i utgangspunktet to utfall. Man blir enten funnet skyldig og domfelt, eller man blir frifunnet. Blir man funnet skyldig risikerer man fengselsstraff eller andre alternativer som samfunnsstraff og betinget fengsel. Dersom man frifinnes vil man kunne ha krav på erstatning for urettmessig straffeforfølgning.

En advokat med erfaring på straffefeltet spiller således en viktig rolle som forsvarer, og vil kunne veilede en klient i alle de vanskelige situasjonene en straffesak kan medføre.

Hvilke rettigheter har man ved straffeforfølgelse?

Du har rett til forsvarer på et hvert trinn av en straffesak. Dersom du får status som siktet, enten ved at politiet opplyser at du er det, eller at politiet bruker tvang mot deg, blir rettighetene styrket. 

Hovedregelen er at man ikke har krav på forsvarer så lenge politiet etterforsker saken. En erfaren advokat vil imidlertid kunne argumentere for at dette er noe du bør ha, hvis særlige hensyn er til stede.

Du har i Norge altså rett på forsvarer. Ved en rettssak vil en offentlig oppnevnt forsvarer opptre på dine vegne. Det beste med ordningen er at den sikrer advokat også for de som ikke kan betale for det, ettersom oppnevningen skjer på det offentliges bekostning.

Det er ikke bare en rettighet, men også lurt å la seg bistå av en forsvarer under en straffesak.

En strafferett advokat, kan bidra til å minimere den potensielle straffen man står overfor ved å få frem ens synspunkter. Dette kan innebære at fengselstiden blir kortere eller boten mindre, og det vil uansett innebære at din stemme blir hørt før en avgjørelse blir tatt. 

Forsvarerens rolle

De fleste advokater innen strafferett er det som kalles allmennpraktikere. Det betyr at de tar på seg en rekke forskjellige saker innenfor andre grener, da i tillegg til straffesaker og forsvareroppdrag i strafferetten.

I en straffesak er advokatens jobb annerledes enn i sivile saker. En forsvarer har ikke den samme plikten til å opplyse saken, men skal fremheve og fremlegge de bevis som er til gunst for den mistenkte. 

En advokat skal under rettssaken føre de beste argumentene for den tiltalte. Til dette hører å argumentere for det gunstigste utfallet i tråd med lovreglene, og å fremheve praksis fra tidligere saker som kan sammenliknes.

Når har du rett på forsvarer?

Som nevnt tidligere har altså alle tiltalte i straffesaker i Norge krav på forsvarer, med unntak av hovedforhandling som gjelder promillesaker og saker med ikke vedtatt forelegg.

Har du krav på forsvarer kan du fritt velge en advokat på egenhånd, eller så vil staten velge forsvarer for deg fra en fast liste. Det kan absolutt være en fordel å velge advokat selv for å finne en som har akkurat den rette erfaringen innen strafferetten, som er et stort rettsområde.

Ta kontakt med en av våre forsvarsadvokater

Campbell & Co er et advokatfirma med lang og god erfaring innen strafferett og oppdrag som forsvarer.

Våre advokater vil arbeide for at du gis rett til forsvarer der du bør ha krav på det, og kan bistå deg som forsvarer under rettssaken. Vi velger en passende advokat som forsvarer med lang erfaring for din straffesak, slik at du sikrer en rettferdig behandling under rettssaken.

Dersom du er siktet eller tiltalt i en straffesak, så ta kontakt med oss, og la deg bistå av en forsvarer som beskytter dine interesser!

Advokat

Hold on. Getting your basket...