campbell logo

Tingsrett og fast eiendom

Tingsrett regulerer hvilken råderett en har over fysiske ting som fast eiendom og løsøre. Med fast eiendom menes hus, hytte, leilighet og lignende. Løsøre er alle andre fysiske ting, typisk biler, smykker osv. Tingsretten omhandler også avgrensede rettigheter i fast eiendom og løsøre.

Ved å eie eller ha rettigheter i fast eiendom, kan det oppstå spørsmål om innholdet og omfanget av rettigheten. Det kan også oppstå spørsmål om en eier eller rettighetshaver må tåle begrensninger i sin rett.  Råderetten over fast eiendom kan avgrenses gjennom offentligrettslige regler og private rettigheter, f.eks. tomtefeste, miljøhensyn, arealplaner, ekspropriasjon, allemannsretten, naboloven, sameieloven, hevd eller alders tids bruk.

Advokatfirmaet Campbell & Co har lang erfaring med å bistå klienter med å ivareta sine tinglige rettigheter. Våre advokater bistår klienter blant annet innen: 

  • Kjøp og salg av fast eiendom
  • Oppgjørsoppdrag ved kjøp og salg av fast eiendom
  • Mangelssaker ved kjøp og salg av fast eiendom
  • Tomtefeste
  • Nabosaker
  • Saker om sameie
  • Ekspropriasjon
  • Hevd av fast eiendom og bruksrett
  • m.m.

Advokat

Hold on. Getting your basket...