campbell logo

Avtalerett og kontraktsrett

Avtaleretten omfatter reglene om inngåelse og tolkning av avtaler, herunder fullmakt, samt om en avtale er gyldig eller ugyldig, herunder spørsmål om en avtalepart er myndig eller har rettslig handleevne.

Kontraktsretten omfatter reglene om gjennomføring av en avtale/kontrakt, herunder virkningene av kontraktsbrudd, som for eksempel reklamasjon, prisavslag, omlevering, heving og erstatning, samt oppsigelse og avvikling.

Vi yter bistand knyttet til både avtaleutforming og håndheving av kontraktsforpliktelser, herunder krav knyttet til mislighold, for alle typer kontrakter, hvorav avtale om forbrukerkjøp, kjøp av løsøre, kjøp av fast eiendom, håndverkertjenester og bustadoppføring, entreprisekontrakter og avtaler om overdragelse av virksomhet, samt arbeidsavtaler, er de vanligste.

Advokat

Hold on. Getting your basket...