campbell logo

Strafferett - bistandsadvokat

Du har rett på bistandsadvokat hvis du har blitt utsatt for seksuelle overgrep, mishandling i nære relasjoner , tvangsekteskap, menneskehandel , kjønnslemlestelse eller  grov vold hvor du er påført betydelig fysisk eller psykisk skade. 

Også i saker der en person er død som følge av en straffbar handling, har etterlatte foreldre krav på bistandsadvokat betalt av det offentlige dersom avdøde var under 18 år. I andre tilfeller kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte når særlige forhold tilsier at det er behov for det.

Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i tilfeller hvor sakens art og alvor , hensyn til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for det.

Bistandsadvokaten vil bistå deg under hele saken, fra anmeldelse til saken eventuelt er behandlet av domstolene. Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg med å fremme sivile krav i form av oppreisning og erstatning.

Campbell & Co AS har meget lang  erfaring med bistandsoppdrag, og våre advokater har bistått i omfattende saker som bl.a. Alvdalsaken, helikopterlegesaken og Utøyasaken.  

Ta også gjerne kontakt med vårt kontor dersom du er usikker på om du vil anmelde et forhold. Det offentlige innvilger 3 timer gratis bistand for vurdering av anmeldelse av bl.a. seksuelle overgrep og familievold.

Advokat

Hold on. Getting your basket...